เป้าหมาย


พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อความงามที่มีสุขภาพดี

ค่านิยมของเรา

นวัตกรรม

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นผู้นำตลาดความงาม

ความน่าเชื่อถือ

เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดและได้มาตรฐานสูงสุด

การสื่อสาร

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างระมัดระวังและทำให้พึงพอใจ.